ภาพกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 
ประชุมสวดพระปริตรทั่วประเทศ
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สวดพระปริตรมหากุศลครั้งที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
* * * * * * * *
          วันนี้ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ (เวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จทรงเป็นประธานการประชุม ครั้งที่ ๒ เพื่อเตรียม การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
          มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะจัดสวดพระปริตรมหากุศลครั้งนี้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นพระธัมมิกราชา ผู้ทรงอยู่ในธรรม ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ประเทศชาติ และประชาชน พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการได้ช่วยให้ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมาจนทุกวันนี้
          การจัดสวดพระปริตรครั้งนี้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะกรรมการ ประกอบด้วยหน่วยราชการ - องค์การต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นประธานจัดงานในแต่ละจังหวัด สำหรับในกรุงเทพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จทรงเป็นประธาน และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และจะมีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก อันประกอบด้วยบทสวดพระปริตร เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการแก่ผู้ไป่ร่วมงานทุกจังหวัด จำนวน ๒ แสนเล่ม
           คำว่า “ พระปริตร ” แปลว่า ความต้านทาน เครื่องป้องกันรักษา การสวดพระปริตรมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พุทธบริษัทสวดพระปริตร เพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายจากโจรผู้ร้าย อมนุษย์ ภูตผีปีศาจ และสัตว์เดียรัจฉาน ตลอดจนโรคร้ายต่างๆ
           พระปริตรมีหลายบท แต่ละบทมีอานิสงส์ต่างๆ กัน อาทิ
 
(๑) รัตนะสูตร   สวดเพื่อป้องกันภัยพิบัติทั้ง ๓ ประการ คือ ภัยที่เกิดจากโรคภัยที่เกิดจากอมนุษย์ และภัยที่เกิดจากเศรษฐกิจ
(๒) กรณียเมตตสูตร   สวดเพื่อป้องกันเทวดาหรืออมนุษย์มารังควาน
(๓) ขันธปริตร   สวดเพื่อป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์ร้ายต่างๆ
(๔) โมรปริตร   สวดเพื่อป้องกันภัยจากผู้คิดปองร้าย
(๕) ธชัคคสูตร   สวดเพื่อป้องกันภัยจากอมนุษย์ทั้งหลาย
(๖) อาฏานาฏิยปริตร   สวดเพื่อป้องกันภัยจากหมู่ยักษ์หมู่มาร
(๗) โพชฌังคปริตร   สวดให้มีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ให้อายุยืน
(๘) อภยปริตร   สวดเพื่อปรองกันภัยไม่ให้ฝันร้าย
(๙) ชยปริตร   สวดเพื่อประสบชัยชนะให้เจริญรุ่งเรือง
(๑๐) มังคลปริตร   สวดเพื่อให้เป็นมงคลชีวิตและปราศจากภัยอันตราย
(๑๑) พุทธชัยมังคลปริตร   สวดเพื่อให้ได้รับชัยชนะหมู่มาร
(๑๒) สัพพมังคลปริตร   สวดเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองปราศจากอันตราย
 
           ผู้สนใจร่วมงานถวายพระราชกุศล ติดต่อได้ที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
 
----------------
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/54
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ทรงพระกรุณาเสด็จทรงเป็นประธาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ และการประชุมกรรมการอำนวยการครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
 
      วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาเสด็จทรงเป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ ชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร คุรุสภา และสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ เป็นต้น โดยฉลองพระองค์ในชุดเครื่องแบบของมูลนิธิฯ เสื้อสีเหลือง และทรงพระกรุณากลัดเข็มกลัด “ พุ่มเพชร ” สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ
      ก่อนทรงเริ่มประชุม ได้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิฯ และผู้แทนมูลนิธิสุนทราภรณ์ ที่ประพันธ์เพลงประจำมูลนิธิฯ
      จากนั้นได้ทรงเป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปีที่ผ่านมาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป
       ในปีการศึกษาที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๓) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ประพฤติดีทุกจังหวัด ทุกระดับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๐๕ ทุน เป็นเงิน ๖,๖๕๗,๐๖๒ บาท โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร
       นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ
             - การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ศกนี้
             - การนำเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ ประมาณ ๑๐๐ คน ไปปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๘ เมษายน ศกนี้ ณ อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
             - การประทานพระอนุญาตให้เยาวชนผู้รับทุนในจังหวัดต่างๆ พร้อมด้วยคณะกรรมการอุปการะเยาวชนในจังหวัดนั้นเข้าเฝ้า เพื่อเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจแก่เยาวชนและผู้ช่วยเหลืองานของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในจังหวัดต่างๆ
             - การประชุมภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นกำลังใจแก่ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ผู้เป็นกำลังสำคัญ ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
เยาวชนปฏิบัติธรรม
 
      เยาวชนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ทั่วประเทศถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่ง พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์ประธานฯ เห็นสมควร จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ การจัดสวดพระปริตรมหากุศลพร้อมกันในทุกจังหวัด
      และในระหว่างปิดภาคเรียนนี้ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้จัดโครงการให้เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในวโรกาสมหามิ่งมงคลในปีนี้ด้วย โดยไปปฏิบัติธรรมถวายเป็น พระราชกุศลพร้อมกันแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณบิดา – มารดา ผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นการพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างสติและปัญญา ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า ไม่หมกมุ่นกับสิ่งเสพติด อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป
      เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ จะได้รับการคัดเลือกจากผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ประมาณ ๑๐๐ คน เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดไปปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลา ๘ คืน ๙ วัน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี พระอาจารย์ธาตุ อธิปัญโญ พระเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นเจ้าอาวาสวัดเทพประทาน โดยเยาวชนทั้งหมดจะไป ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันแรกที่มาถึง นอกจากนี้สถานศึกษาที่มีสามเณรได้รับทุนมูลนิธิฯ เกือบ ๓๐๐ รูป ใน ๑๔ แห่ง ทุกภาคทั่วประเทศจะได้ปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เพื่อถวายพระราชกุศล พร้อมกับเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ
      อนึ่ง มูลนิธิฯ จัดเยาวชนปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสมหามงคลต่างๆ แก่ผู้แทนเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ จากทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และการจัดในปีนี้เป็นครั้งที่ ๔ และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่เยาวชนสนใจการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเป็นจำนวนมากขึ้น
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 
      วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระกุศลประจำปีอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อดีตองค์ประธานก่อตั้ง และอดีตองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตามที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ จัดถวาย
      สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่มีความประพฤติดีทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป
     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานก่อตั้ง และองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ทรงมีคุณูปการมากล้นต่อมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และต่อเยาวชนผู้รับทุนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ทรงงานทั้งในฐานะเจ้าขององค์กองทุนส่วนพระองค์ และกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีด้วย ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ และเยาวชนจะจดจำรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั้นด้วยความกตัญญูกตเวทีไว้ตลอดไป และมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความจงรักภักดีจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สวดพระปริตรมหากุศลทั่วประเทศ
 
      วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
      เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร จังหวัดทุกจังหวัด หน่วยราชการ องค์การเอกชนและวงการธุรกิจ ได้พร้อมใจกันจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระธรรมิกมหาราช และทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม พร้อมด้วยบุญญาธิการบารมี งานบุญมหากุศลดังกล่าวจัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละจังหวัด จัด ณ สถานที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นเหมาะสม โดยแต่ละจังหวัดได้นิมนตร์พระเถระไม่น้อยกว่าจังหวัดละ ๘๕ รูป ร่วมสวดพระปริตรในวันเวลาเดียวกันทั้งประเทศ
     ทุกคนที่ไปร่วมพิธีทั้งประเทศได้รับการเชิญชวนให้สวมใส่เสื้อผ้าชุดสีขาว และได้รับมอบน้ำพระพุทธมนต์จากการสวดพระปริตร และหนังสือบทสวดพระปริตร ซึ่งจัดพิมพ์อย่างพิเศษสี่สี จำนวน ๒ แสนเล่ม เพื่อเป็นธัมมบรรณการแก่ประชาชนทุกจังหวัด ซึ่งเป็นหนังสือบทสวดพระปริตรเล่มแรกที่มีภาพเขียนองค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าประกอบครบทุกพระปริตร โดย นายเนติกร ชินโย (จิตรกรผู้เคยร่วมเขียนภาพในหนังสือพระมหาชนก) และภาพหน้าปกเป็นพระบรมรูปเขียนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพระผนวช ซึ่งทุกภาพเป็นภาพเขียนที่สวยงดงาม วิจิตรปราณีต และเผยแพร่เป็นครั้งแรก และหลังวันงานสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ www.ruamchit-normklao.org
     สำหรับน้ำพระพุทธมนตร์ที่ได้จากการสวดพระปริตร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มูลนิธิจะขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดทุกจังหวัดด้วย
     การนี้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ จะรวบรวมเงินที่มีผู้ร่วมทำบุญในงานมหากุศลนี้ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วถวายแด่องค์ประธานมูลนิธิฯ ในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสวดพระปริตรมหากุศลฯ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้ประสงค์ร่วมทำบุญยังคงสามารถบริจาคเงินได้ที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
     นอกจากนี้องค์การศาสนาทุกศาสนาที่ทางราชการรับรอง ได้จัดพิธีของศาสนานั้นๆถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในวันเวลาเดียวกับการสวดพระปริตรทั่วประเทศด้วย ตามคำเชิญของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมจิตต์เสริมพลังใจ
 
      วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “ วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน ” ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต
      งาน “ วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน ” ประจำปีนี้ องค์ประธานได้ประทานเข็ม “ พุ่มเพชร ” สัญลักษณ์ของมูลนิธิ แก่ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ผู้เป็นกำลังสำคัญของมูลนิธิ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ โดยเยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชน ช่วยแก้ไขปัญหาของเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้เยาวชนมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้ได้รับความรู้ควบคู่คุณธรรม และประทานเข็ม “ พุ่มเพชร ” แก่ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา
     นอกจากนี้ได้ประทานทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้รับทุนที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๙ คน เพื่อเสริมพลังใจให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับทุนการศึกษาประทานอย่างใกล้ชิด สำหรับเยาวชนคนอื่นๆ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณ ๒,๗๐๐ ทุน เป็นเงินประมาณปีละ ๗ ล้านบาท ซึ่งมูลนิธิได้จัดดำเนินการส่งเงินทุนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาประจำจังหวัดของมูลนิธิฯ เพื่อมิให้เป็นภาระในการเดินทางมากรุงเทพ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทำบุญอุทิศถวายอดีตองค์ประธาน
 
      วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระกุศลประจำปีอุทิศถวายแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
      คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวาย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรฯ เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ทรงสิ้นพระชนม์ ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณของอดีตองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ทั้งสองพระองค์ที่ทรงงานในมูลนิธิฯ เป็นเวลานานกว่าสิบปี เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง เป็นผลให้มูลนิธิฯ เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่น สามารถดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ทุกคนที่ถวายงานอย่างใกล้ชิดว่า อดีตองค์ประธานมูลนิธิฯ ทั้ง ๒ พระองค์ ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม อ่อนโยน ทรงมีพระเมตตา และเป็นกันเองกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการ โดยทรงงานอย่างใกล้ชิด และประทานเวลาเพื่องานของมูลนิธิฯ อย่างเต็มที่ อีกทั้งทรงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงด้วยดี แม้ว่า ในระยะปลายพระชนม์ชีพ ทั้ง ๒ พระองค์จะทรงมีพระพลานามัยไม่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ได้ทรงงานต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ นับเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังที่จะได้เจริญรอยตามพระบาทในทุกๆ ด้านสืบไป
     พระองค์หญิงสุทธสิริโสภา ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สืบต่อจาก หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยโรคพระโลหิตไม่ปกติ สิริพระชนมายุรวม ๗๖ พรรษา รวมระยะเวลา ที่ทรงงานในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นเวลา ๑๔ ปี
     พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงเป็นพระธิดาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธนฤมล พระองค์หญิงวิมลฉัตร ทรงเสกสมรสกับ นาวาโท หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย ร.น.
     พระองค์หญิงวิมลฉัตร ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สืบต่อจาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต และพระวักกะ (ไต) วาย ที่โรงพยาบาลพระราม ๙ สิริพระชนมายุรวม ๘๘ พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงงานในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นเวลา ๑๑ ปี
     ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
การเยี่ยมเยียนเยาวชน
 
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญแก่จิตใจของเยาวชนเป็นอันดับแรก ต้องการให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่น ไม่อ้างว้างท้อถอย หรือหมดหวัง จึงจัดให้เยาวชนได้มีท่านเจ้าของกองทุนเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิฯ ยังได้ออกไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน อันจะเป็นผลให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อผนึกกำลังร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดี และยากไร้ในแต่ละจังหวัดให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------