อ่านรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด...
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมเดินการกุศลได้ที่นี่...

ประวัติอย่างย่อ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
การก่อตั้งมูลนิธิ
       มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้งมูลนิธิ ตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นผู้ประสานการก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือขององค์การเอกชนที่สำคัญ ๑๐ องค์การ คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คุรุสภา สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ และลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิ  อ่่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....

เข้าสู่หน้าหลัก